ETİCARET MOBİL TİCARET SÖZLÜK

Kalkınma Ajansı Nedir? Hangi İllere Hizmet Etmektedir?


 

 Kalkınma Ajansı, ulusal düzeyde DPT koordinasyonunda, kendine özgü teknik ve finansman (bütçe) mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi ve yerel idarelerin dışında, kamu, özel sektör ve STK’ları bir araya getiren, tüzel kişiliği haiz, 5449 sayılı Kanunla düzenlenmemiş işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi, İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırması (düzey 2 bölgeleri) esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan teknik kapasitesi yüksek, uygulamacı olmayan fakat destekleyici, koordinatör ve katalizör olarak faaliyet gösteren kalkınma birimleridir.

Kalkınma Ajansları Niçin Kurulmaktadır?

449 sayılı Kanunun birinci maddesinde ifade edildiği üzere; Kalkınma Ajansları, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kurulmaktadır.

Düzey 2 Bölgesi Ne Demektir?

Bakanlar Kurulu Kararıyla bölgesel istatistiklerin toplanması, geliştirilmesi, bölgelerin sosyoekonomik analizlerinin yapılması, bölgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesi ve Avrupa Birliği Bölgesel İstatistik Sistemine uygun karşılaştırılabilir istatistikî veri tabanı oluşturulması amacıyla ülke genelinde İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflaması tanımlanmıştır. Bu sınıflamaya göre istatistikî açıdan Türkiye 12 Düzey 1 Bölgesi ve 26 Düzey 2 Bölgesine ayrılmıştır. Bu ayrım bir idari sınıflama olmayıp istatistikî bir sınıflamadır. 5449 sayılı Kanun gereğince Kalkınma Ajansları Düzey 2 Bölgeleri esas alınarak kurulmaktadır.

Kurum AB ile ilgili bir kurum mudur?

Kalkınma Ajansı AB ile doğrudan bağlantılı bir kurum değildir. Fakat katılım öncesi mali yardım ortaklığı (IPA) programı başta olmak üzere AB’nin kalkınmaya katkı sağlayacak her tür imkânlarından bölgenin faydalanmasını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak Ajansın işlevlerinden biri olacaktır.

Türkiye’de kaç adet kalkınma ajansı mevcuttur?

Türkiye’de 26 adet kalkınma ajansı vardır. Kalkınma ajanslarının kümelenmesi genelde ya komşu illerle ya da tek il olarak oluşmuştur. Bu kalkınma ajanslarının isimleri şöyledir;

Aşağıda sıralamış olduğumuz ajansların iletişim bilgilerine ve hangi illere hizmet ettikleri ile ilgili listeye Kalkınma Ajansları Listesine bu linkten ulaşabilirsiniz


Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA)

Ankara Kalkınma Ajansı (ANKARAKA)

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA)

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA)

Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA)

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA)

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA)

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA)

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA)

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA)

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA)

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA)

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA)

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA)

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA)

Karacadağ Kalkınma Ajansı (KARACADAĞ)

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA)

Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA)

Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER)

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA)

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN)

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA)

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA)

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA)

 

Bunlar da ilginizi çekebilir !

Yorum yaz

*